***LEGFRISSEBBEK:***RENDKÍVÜLI! Ne legyen senki csőbe húzva! Szénmonoxidmérő beszerelésére előleg befizetése mellett járják a falut értékesítők! Szeretném felhívni a figyelmet az Önkormányzat, Polgármester senkit sem kötelez a szerződés kötésre.*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2015-ben is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
2014.
2014. : Több mint fél milliárd adósságot követel Soponyától az Erste bank.

Több mint fél milliárd adósságot követel Soponyától az Erste bank.

Szerk.  2014.01.22. 19:25

Az Erste bank 2013. december 5-én kelt levelében értesítette Soponya Nagyközség Önkormányzatát, hogy felmondta Soponyai Csatornaberuházó Víziközmű Társulat hitelszerződését, és mint kezesi kötelezettséget vállalónak haladéktalanul fizetni kell mintegy 2.188.951,- svájci frank alapú hitelt.


2013. december 18.-i testületi ülésen volt napirenden az Erste Bank Hungary ZRT hitelszerződés felmondásával kapcsolatos döntés, de azon a testület többsége nem tudott megjeleni, így határozat képtelenül berekesztették az ülést.

 

A hitelszerződést felmondólevél, amit Béndek József mint Viziközmű Társulati (továbbiakban „VKT”)  elnök kapott, hivatkozik a Vállalati hitel-, kölcsön- és bankgarancia ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeire („ÁSZF”), melyek szerint több pontjának nem tett eleget, ezért a Bank él jogával és azonnali hatállyal felmondja azt.

Indoklásuk szerint az alábbiak nem teljesültek a hitelszerződésből.

Következő részben az Erste Bank Hitelszerződéseink felmondóleveleit a Soponya Gportál által szerkesztett, rövidített formában olvashatják.

     


A Hitelszerződésekben vállalt egyes kötelezettségek nem teljesítése.

-A Banknál történő kizárólagos számlavezetés.

Hitelszerződések futamideje alatt vállalta, hogy a teljes számlaforgalmat a banknál bonyolítja. Ennek ellenére a cégjegyzékben szereplő adatok szerint a VKT az OTP bank Nyrt.-nél a mai napig rendelkezik bankszámlával, amely alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a Banknál nem a teljes számlafogalom történik.

-Soponya Nagyközség Önkormányzatának költségvetése.

A hitelszerződések futamideje alatt a projekt üzemeltetéséből származó bevételt a költségvetésbe betervezi, és ezen bevételt a lakosok támogatására fordítja. Korábbi felszólításunk ellenére ezen szerződéses kötelezettségvállalásának az Önkormányzat a mai napig nem tett eleget.

- Az üzemeltetési jogok értékesítése.

A VKT a hitelszerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy a közmű beruházás üzemeltetési jogának értékesítéséről szóló szerződés megkötéséhez a bank írásbeli engedélyét fogja kérni, továbbá hogy az üzemeltetés az Önkormányzat számára a Hitelszerződésben meghatározott összegű engedményezhető bevételt eredményez majd. A Fehérvíz Zrt. a bank hozzájárulása nélkül üzemelteti a megvalósult beruházást, illetve nincs tudomás róla, hogy az üzemeltetés az Önkormányzat számára a Hitelszerződésben meghatározott összegű engedményezhető bevételt eredményezett volna.

-Önkormányzati felhatalmazó levél benyújtásának elmaradása.

Az Önkormányzat arra vállalt kötelezettséget, hogy nyilatkozatban hatalmazza fel a bankot arra a VKT tagjai által be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás összegét bármely önkormányzati számláról a Bank beszedje. Ezen felhatalmazó nyilatkozatot az

Önkormányzat a mai napig nem bocsátotta a Bank rendelkezésére.

Az ÁSZF szerinti kötelezettségvállalások nem teljesítése.

  • Gazdasági helyzet lényeges változásáról történő tájékoztatás.

Az ÁSZF pontja szerint „ az ügyfél három Banki Munkanapon belül értesíti a Bankot, ha gazdálkodásában, gazdasági helyzetében a kötelezettségi teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben fennálló bármely fizetési kötelezettségének, különösen köztartozásainak, határidőben nem tett eleget. Ugyanezen értesítési kötelezettség terheli az ügyfelet abban az esetben is, ha tudomására jut, hogy a fenti események a Biztosítékot Nyújtó vonatkozásában merültek fel.” – A Bank álláspontja szerint a Swietelsky Kft által indított perrel a biztosítékot nyújtó Önkormányzat tekintetében olyan lényeges negatív változás következett be, amelyről a Bankot tájékoztatni kellett volna.

Gazdasági, piaci helyzetet veszélyeztető körülmények bekövetkezése.

Az ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül „bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Bank megítélése alapján alkalmas arra, hogy az Ügyfél vagy a Szerződés vonatkozásában Biztosítékot nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti az Ügyfél vagy a Biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse”. - A Kezesi Szerződés alapján az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a VKT Hitelszerződések alapján felmerülő teljes fizetési kötelezettségének teljesítéséért, ezért a fentiek alkalmazásában az Önkormányzat „Biztosítékot nyújtó”-nak minősül. A Bank szerint az Önkormányzat és a Swietelsky Kft. között a víziközmű beruházás kivitelezésével kapcsolatban per van folyamatban, amely per keretében a Swietelsky Kft.869 000 000 ,- Ft azaz nyolcszázhatvankilenc millió forint megfizetésére kéri az Önkormányzatot. E folyamatban lévő peres eljárás -tekintettel többek között a követelés mértékére- olyan körülmény, amely alkalmas arra, hogy az Önkormányzatnak fizetési képességét, pénzügyi helyzetét jelentősen veszélyeztesse.

A Biztosítéki szerződés megszegése.

Az Engedményezési Szerződés megszegése.

-Az Engedményezési Szerződésben az Önkormányzat arra vállalt többek között kötelezettséget, hogy a soponyai felszín csapadékelvezető rendszer és csatornahálózat üzemeltetésre üzemeltetési szerződést köt legkésőbb 2010. március 15-ig. Az Önkormányzat vállalta, hogy a szerződéssel a bankra engedményezi az üzemeltetővel szemben fennálló valamennyi követelését, valamint hogy az engedményezésről az üzemeltetőt tájékoztatja. Az Önkormányzat a mai napig nem tett eleget a fenti kötelezettségeinek.

Óvadéki szerződés megszegés.

Az óvadéki szerződés alapján a VKT mindösszesen 318. 642.793,- Ft óvadékba helyezésre vállaltak kötelezettséget. A kötelezettségvállalás megszegése miatt súlyos szerződésszegési esemény következett be.

Pótfedezet nyújtási kötelezettség elmulasztása

Pótfedezet nyújtási kötelezettség keletkezik, ha:

  • a szerződéskötéskor nyújtott biztosíték megsemmisül, elvész vagy megrongálódik
  • a biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva – figyelemmel az árfolyamváltozásra is – a Bank értékelése szerint jelentős értékcsökkenés következik be,
  • a biztosítékul szolgáló pénz, értékpapír és vagy egyéb pénzügyi eszköz árfolyamértéke csökken,
  • az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be a Bank megítélése szerint,
  • a Szerződés előírja.

A Bank pótfedezet nyújtását írta elő a VKT számára, 300.000.000.- Ft azaz háromszázmillió forint összegben. Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg súlyos szerződésszegési esemény következett be.

A Bank a 2013. november 15-i keltezésű szerződésszegésről szóló értesítésében határidő kitűzésével a fenti szerződésszegési események orvoslására hívta fel a VKT-t és az Önkormányzatot. A bank írásbeli felszólítása ellenére sem tettek lépeseket a szerződésszegési események mai napig nem került orvoslásra.

A fentiekre tekintettel az ÁSZF alapján a Bank a Hitelszerződéseket azonnali hatállyal felmondja. A felmondás jogkövetkezményeképp a VTK összesen 2.188.951 svájci frank megfizetésére köteles.

A felmondás következtében a Bank jogosulttá vált valamennyi Biztosítéki Szerződés alapján rendelkezésre álló biztosítékok érvényesítésére.

Az Önkormányzat kötelezettségei biztosítéki szerződések alapján

Tekintettel arra, hogy a VKT a hitelszerződések alapján fennálló tartozása megfizetésére az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A Bank felszólítja az Önkormányzatot, hogy három munkanapon belül a Bank rézére átutalással a fenti összeget szíveskedjenek megfizetni. Ellenkező esetben kénytelenek lesznek követeléseiket az Önkormányzattal szemben bírósági úton érvényesíteni, és a peres eljárások költségeit szintén az Önkormányzatra hárítani.

Figyelembe véve azt, hogy ezen összeg megfizetése a jelen időpontban meghaladja az Önkormányzat fizetőképességét a Bank felajánlja annak a lehetőségét hogy a kötelezettséget az Önkormányzat hitelfelvétel útján vállalja át.


 

Ki a Ludas? (fotó Erste bank reklám)

A Soponya Gportal természetesen elektronikus úton megkérdezte Béndek József polgármestert és mint Viziközmű Társulati elnököt a levéllel kapcsolatban. Milyen szerződésszegések történtek, mellyel kapcsolatban a bank felmondta a Víziközmű Társulattal a hitelszerződést? Milyen lépeseket tesz az Önkormányzat a visszatérítendő összeg finanszírozására, ami nem kevés 2188951,- svájci frank. A szerződés felmondása lehetővé teszi-e a követélés Kormány által nyújtott 2014. évi Önkormányzatok adósságkonszolidációjába való elszámolását? Illetve ez megtörtént-e? Melyekre a következő válasz érkezet.:

 „A választ megküldtük a banknak, mely szerint a felmondás alapjául felhozott indokokat elutasítottuk minden tekintetben. A mai napig nem reagáltak, amennyiben lesz információ, továbbítani fogom.”

Témában korábban megjelent írások.

Járhatatlan utakon. Csatornába folyt pénzek. Újabb folytatása

Szerk.  2010.06.27. 18:31
A Soponya Gportál tulajdonába jutott dokumentum alapján 7 millió forint pénzbírsággal sújtotta a négy települést a Közbeszerzések Tanácsa. Indok a szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése során megsértették a közbeszerzésekről szóló törvényt.

Soponyai X-akták.

Szerk.  2010.06.20. 20:53
Az FBI-nál is nagyobb titoktartás jellemzi a szennyvízberuházás pénzügyi jelentését. Csatornába folyt pénzek. -cikk folytatása.

Csatornába folyt pénzek.

Szerk.  2010.06.02. 22:44

Tikosítják a szennyvíz-beruházás könyvvizsgálati eredményét.  

Szennyvízberuházás.

Szerk.  2008.12.30. 21:20

Ki TESZI hozzá a pénzt?

 

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

www.lendvaikert.gportal.hu

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Hirdetés
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

A FÉRJFOGÁS és a FÉRJMEGTARTÁS TITKAI, a SZERELEMRÕL MINDEN, a BOLDOG SZEXUÁLIS ÉLEThez vezetõ út: PSP    *****    PÁRKAPCSOLATI és SZEXUAL PARAPSZICHOLÓGIA: PSP alternatív spirituális tanácsadó képzés abszolút kezdõknek és haladóknak    *****    Hogyan kell a SZERELMET BEVONZANI ÉS MEGTARTANI? Mi a BOLDOG SZERELEM TITKA? A PSP-n megtudhatod!    *****    Minden amit TUDNI AKARSZ A SZERELEMRÕL ÉS A SZEXRÕL: PSP Párkapcsolati tanácsadó képzés * SZERELEM SZEXUALITÁS    *****    Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók