*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Rendeletek
Rendeletek : 18/2000./VII.01./ számú rendelet és 7/2008./V.14/ számú módosító rendelet

18/2000./VII.01./ számú rendelet és 7/2008./V.14/ számú módosító rendelet

  2008.06.21. 14:39

A közterület - használat szabályozásáról.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2000./VII.01./ számú
r e n d e l e t e
A közterület – használat szabályozásáról *
 
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 9.§ 3.bekezdése, 16.§-ának és 80.§-ának 1.bekezdése; a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX. tv. 16.§ 2. bekezdése; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.1.bekzdése; a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 33.§ 1.bekezdés c. pontja és a 36.§ 2.bekezdés; valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994./V.31./ KHVM rendelet 3.§ 6.bekezdésének felhatalmazása alapján a közterületek használatára és a közterület-használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:
 
1.§
Általános rendelkezések
 
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület-használat szabályait.
 
2.§
A rendelet hatálya
 
1.      A rendelet hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2.      A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú önkormányzati hatósági feladatokat a polgármester látja el a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben.
 
3.§
A közterület-használat engedélyezése
 
1.      Közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához / a továbbiakban: közterület használat / engedély szükséges.
2.      Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen:
a)      A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, /fényreklám/ továbbá cég- és címtábla elhelyezése.
b)      Alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak elhelyezésére;
c)      Távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény;
d)      Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék;
e)      Alkalmi és mozgó árusításra, javító és szolgáltató tevékenység végzésére;
f)        Film és televízió felvételre;
g)      Vendéglátó ipari előkert céljára;
h)      Kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára;
i)        Kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére;
j)        Közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata elhelyezésére;
 
* Az 1/2003./II.01/ sz.rendelettel módosítva, rendelkezéseit 2003.02.01-től kell alkalmazni,
** a 11/2004./VII.01./ számú rendelettel módosított szöveg, rendelkezéseit 2004.07.01-től kell alkalmazni.
 
 
- 2 -
k.) Forgalomból kivont, forgalmi rendszám nélküli, illetőleg üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására;
l.) Az egyes létesítményekhez szükséges parkolóhelyek után.
 
3.      Nem kell közterület használati engedély:
a)      Díszítési célú tárgyak /pl. virágláda, virágkosár, virágok és növények / elhelyezéséhez;
b)      Az önkormányzat és intézményei által létesített, más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak /tömegközlekedési váróhelyiség, szobor, díszkút, vízmedence, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztatótáblák, stb. / elhelyezésére;
c)      Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának a célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
d)      A közterületen illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához;
e)      A 2. Bekezdés d.) pontjában foglalt esetben az építési engedély kiadásától számított 2 éven belül.
4.      Nem adható közterület-használati engedély:
a.)    Zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére;
b.)    A közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére;
c.)    Község és utcaképe nem illeszkedő berendezések létesítésére;
d.)    Elárusítóhelyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására;
e.)    Olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik.
5.      A képviselő-testület a 11. hrsz-ú Petőfi köz déli részét, az élelmiszer bolt, a Petőfi utca és a református templom által határolt részét díjtalan járműparkolónak jelöli ki.
6.      A képviselő-testület búcsú, vásár céljára a Petőfi, Rákóczi és Zalka Máté utcák által határolt területet jelöli ki.
7.      **A képviselő-testület piac tartására a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti ingatlan és a Petőfi S. utca közé eső részt jelöli ki.
 
4.§
Szakhatóságok közreműködése és a tulajdonosi nyilatkozat
 
1.      A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt tevékenység ellátásához szükséges – más jogszabályban – előírt szakhatósági hozzájárulást, amelyet a kérelmezőnek kell beszerezni.
2.      A közterület-használathoz előzetes tulajdonosi – hozzájáruló – nyilatkozat szükséges arra vonatkozóan, hogy a közterület felhasználható, illetve a használat községrendezési és fejlesztési szándékkal nem ellentétes.
3.      A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a közterület-használat során a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról nyilatkozzon.
4.      A tulajdonosi nyilatkozat beszerzése az engedélyező hatóság feladata.
5.      Szakhatósági hozzájárulás vagy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat hiányában a közterület-használat nem engedélyezhető.
 
 
 
 
- 3 -
5.§
Az engedély iránti kérelem
 
1.      A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
2.      A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a.)    az engedélyt kérő nevét, lak- (telep) helyének címét;
b.)    a közterület-használat célját és időtartamát;
c.)    a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását;
d.)    a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát;
e.)    hirdető berendezés, hirdetőtábla, kirakatszekrény elhelyezése esetén
ˇ         helyszínrajzot a berendezés, tábla helyének megjelölésével,
ˇ         részletes rajz az elhelyezendő tárgyról, amely egyértelműen ábrázolja a betűformát, a felirat egységes megjelenését, a színek megjelölésével vagy az elhelyezendő tárgy fényképfelvételével.
 
6.§
Az engedély megadása
 
1.      Az engedélynek tartalmaznia kell:
a.)    az engedélyes nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét;
b.)    a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkezéséig érvényes;
c.)    a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását;
d.)    az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;
e.)    a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.
2.      Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet és a balesetek elkerülésére kiemelt figyelmet kell fordítani.
3.      A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy:
a.)    a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni;
b.)    az engedély csak az engedélyest, magánszemély esetén annak tagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára;
c.)    az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményben vagy hirdető berendezésen a nevét és az engedély számát jól látható helyen és módon feltüntetni.
4.      Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a.)    az engedélyezési eljárásban érintett vagy érdekelt szakhatósággal,
b.)    nem önkormányzati tulajdonú közterület esetében a tulajdonossal vagy kezelővel.
 
- 4 -
7.§
Az engedély érvénye
 
1.      Az engedély
a.)    meghatározott idő elteltéig,
b.)    a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
c.)    visszavonásáig érvényes.
2.      A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy a vállalkozás megszűnik.
3.      A meghatározott jogosító okirat engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.
 
8.§
Közterület-használati díj mértékének és fizetésének módja
 
1.      Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
2.      Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni, vagy az engedélyező hatóság a szüneteltetéshez az engedélyes kérelmére hozzájárul.
3.      Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület alapterületét kell figyelembe venni.
4.      A létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges, csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
5.      Reklámtáblák, hirdető berendezések, cég-, címtáblák és kifeszített transzparensek, zászlók felületének kiszámításánál a hirdető felület területét kell figyelembe venni.
6.      *A közterület-használati díj mértékét az 1.számú melléklet tartalmazza.
 
9.§
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása
 
1.      A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető.
2.      Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes
      a.) a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy
      b.)díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
c.) a közterület tulajdonosa a használati megállapodást érvényesen felmondta.
3.      Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
4.      Ha az engedély érvényét veszi, az engedélyes a saját költségén az eredeti állapotot – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.
5.      Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
 
- 5 -
10.§
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
 
1.      A közterület használata engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterületet eredeti, saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
2.      Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat időtartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére lehet kötelezni.
 
3.      Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület-használatot
engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett
következmények alól.
 
11.§
Díjkedvezmény és mentesség lehetősége
 
1.      Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a.)a szobrok, emlékművek, dísz kutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezése, valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek és fülke ill. fülke nélküli távbeszélőkészülék, postai létesítmény után.
b.)    Nem reklámozási célú üzleti védőtető ( előtető), ernyőszerkezet elhelyezése esetén.
2.      A polgármestere a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – kérelemre – közcélú jótékonysági, környezetvédelmi, egészségvédelmi, kulturális és (sport) rendezvények esetében a közterület-használati díj fizetését illetően kedvezményt, vagy mentességet adhat.
 
 
12 . §
 
Szabálysértés esetén alkalmazandó eljárás
 
 
1.      Aki közterületet hatósági engedély nélkül, a rendeltetésről eltérő célra vesz igénybe, aki teherautóval a nem kijelölt területen parkol, továbbá aki közterületet hatósági engedély nélkül bármely árusítás céljára veszi igénybe vagy azon engedélytől eltérően árusít 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
2.      Az eljárás Soponya Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzője hatáskörébe tartozik.
 
 
 
 
 
- 6 -
 
13. §
 
Értelmező rendelkezések
 
E rendelet alkalmazásában:
a.) 1997.évi LXXVIII.tv.2.§ 12.bekezdése határozza meg.
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészre – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása ( utak, terek ), a pihenő és emlékhelyek kialakítása ( parkok, köztéri szobrok stb. ), a közművek elhelyezése.
b.)Alkalmi árusítás: néhány napos, (legfeljebb …..nap ), általában rendezvénnyel összekötött árusítás.
c.)Mozgó árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett – mobil, vagy hordozható – árusítóhelyre, illetve berendezésre alapozott kereskedelmi tevékenység.
d.) Hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan, a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő berendezés, vagy eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők figyelmét felhívja, valamilyen szolgáltatásra,
      termékre, eseményre, létesítményre.
 
 
14.§
 
A rendelet hatályba lépése
 
1.)Ezen rendelet 2000. július 1-én lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3.) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/1999./VI.01./; a
     14/1999./IX.01./; és az 5/2000./III.01./ számú rendelet.
 
 
 
Soponya, 2000. június 15.
 
 
 
 
                        Ulcz Gyula sk.                                                 Csóka György sk.
                        polgármester                                                                      jegyző
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet
 
Soponya Nagyközség Önkormányzatának
1/2003./II.01./ számú
rendeletéhez
 
1.                  A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat / portál /, kirakatszekrény,          hirdető berendezés, fényreklám, üzleti védőtető / előtető / ernyőszerkezet, cég és    címtábla: 200 Ft/ m2 / hó.
 
2.         Önállóhirdető-berendezés, reklámtábla, alapzáras zászlórúd: 200 Ft/m2/hó.
 
3.                  Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélőkészülék, postai levélszekrény: 400 Ft /m2/hó.
 
4.                  Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék: 600 Ft/m2/hó.
 
5.         Alkalmi és mozgóárusítás: 400 Ft/m2/nap.
 
6.                  Élelmiszert árusító üzlet közterületen: 23,-Ft/m2/nap
 
7.                  Film és televízió felvétel: 2000 Ft /m2 /hó.
 
8.                  Vendéglátó-ipari előkert: 200 Ft/m2/hó.
 
9.                  Kiállítás, sport és kulturális rendezvény, mutatványos tevékenység: 100 Ft/m2/nap.
 
10.       Kerékpártároló: 200 Ft /m2 /hó.
 
11        .Közterületen levő, vagy közterületbe nyúló automata: 200 Ft /m2 /hó.
 
12.              Üzemképtelen járművek: 200 Ft/m2 /nap.
 
13.              Egyes létesítményekhez szükséges parkolóhelyek: 100 Ft /m2/ hó.
 
14.              Egyéb esetek: 200 Ft /m2/nap.
 
15.              Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterületek nem közlekedési célú használata
            50 Ft/m2/nap+ÁFA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzatának
7/2008./V.14./ számú
rendelete
 
A közterület használat szabályozásáról szóló 18/2000.(VII.01.) számú rendelet módosításáról
( továbbiakban: R)
 
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.§ 1.bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
 
1.§
 
(1) A R. 8.§ 6.bekezdés 1.számú melléklete az alábbiakra módosul:
 
„6.) Élelmiszert árusító üzlet a rendezési terv szerint központi belterület közterületi
       részén: 23,-Ft/m2/nap.
 
6./a.) A 6. pontban rögzített területen kívüli közterületen: 13,-Ft/m2/nap.
 
7.) Üzleti céllal folytatott film és televízió felvétel: 2000 Ft/m2/hó.
 
12.) Üzemképtelen járművek 8. nap után: 200 Ft/m2/hó.”
 
(2) A melléklet többi pontja változatlan marad.
 
2.§
 
A R. 8.§-a az alábbi 7.) bekezdéssel egészül ki:
 
7.) A közterületen olyan hirdető tábla helyezhető el, amely fából készült és formáját valamint jellegét tekintve hasonló a településen lévő Soponya, Petőfi u. 158. szám előtt található hirdetőtáblához.
 
3. §
 
1./ Ezen rendelet 2008. június 1-én lép hatályba.
2./ Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
Soponya, 2008. május 14.
 
 
                                   Hollósi László                                      Csóka György
                                   polgármester                                            jegyző
 
A rendelet kihirdetve: 2008. május 16-án.
 
 
                                                                                              Csóka György
                                                                                                   jegyző

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Hirdetés
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Vörös sziluett az emlékvárban    *****    'cause I am only human    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!